HemOm klubbenMiljöFunktionärerMedlemskapLänkarGalleriKontaktLogga inSökKalender
19 februari 2020
Miljöförvaltningen i Stockholm tydliggör riktlinjer gällande spärrfärger för fritidsbåtskrov.
Stockholms miljöförvaltning rekommenderar inte att spärrfärg används som en metod för att förhindra läckage av biocider (miljögifter) från förbjuden båtbottenfärg på båtskrov. Används spärrfärg finns de giftiga ämnena kvar på båtskroven och riskerar att läcka ut. Det är inte helt säkert att en rätt påmålad spärrfärg ger ett fullgott skydd mot läckage av biocider. Vid upprepad nötning som vid borsttvätt slits spärrskiktet. Om underliggande färglager krackelerar gör det att spärrskiktet går sönder. Det kan vara svårt för båtägaren att avgöra när spärrskiktet inte längre är effektivt och behöver göras om.
Om båten säljs till ny ägare som inte får kunskap om underliggande färglager finns risk att båten hanteras på fel sätt så att biocider läcker ut. Miljöförvaltningen bedömer därför att spärrfärg inte är ett fullgott skydd för att hindra läckage av biocider från förbjuden båtbottenfärg på båtskrov. 


Det är den som vidtar en åtgärd som ska bevisa att åtgärden inte medför oacceptabla negativa effekter på människa eller miljö (bevisbörderegeln 2 kap. 1 § miljöbalken).   Miljö- och hälsoskyddsnämndens målsättning är att samtliga båtar som har hemmahamn i Mälaren ska vara sanerade från biocidfärger till utgången av år 2020. Båtklubbar behöver upprätta en skriftlig utfasningsplan där det ska framgå vilka åtgärder som ska vidtas för att fasa ut otillåtna färger. Båtar med TBT på skrovet ska prioriteras i utfasningen på grund av ämnets farlighet. 

Information om spärrfärger på båtskrov 

Det är viktigt att se till att borttagandet av båtbottenfärg från båtskrov sker på ett miljö- och hälsosäkert sätt, med rätt utrustning och skyddsåtgärder. Annars finns risk för att de giftiga partiklarna påverkar både miljön och hälsan för den som utför arbetet negativt. 

Se även:
Transportstyrelsens information


KEMIs information
Uppdaterat 2020-02-19
Utskriftsvänlig sida
Västermalms båtklubb, Box 490 36, 100 28 Stockholm - Bankgiro 5062-6498
Provided by Webforum